[11 results]
Ravi Shankar at The Ravi Shankar Schoolcirca 1960s** J.C.C. - Image 24385_0001
24385_0001 Ravi Shankar at The Ravi Shankar School circa 1960s ** J.C.C.
Ravi Shankarcirca 1960s© 1978 Mario Casilli - Image 4762_0011
4762_0011 Ravi Shankar circa 1960s © 1978 Mario Casilli
Ravi Shankar at "The Monterey Pop Festival" 1967 © 1978 Bruce McBroom - Image 4762_0002
4762_0002 Ravi Shankar at "The Monterey Pop Festival" 1967 © 1978 Bruce McBroom
Ravi Shankar1968** I.V. - Image 4762_0009
4762_0009 Ravi Shankar 1968 ** I.V.
Ravi Shankar1968** I.V. - Image 4762_0007
4762_0007 Ravi Shankar 1968 ** I.V.
Ravi Shankar1968** I.V. - Image 4762_0008
4762_0008 Ravi Shankar 1968 ** I.V.
Ravi Shankar1968** I.V. - Image 4762_0003
4762_0003 Ravi Shankar 1968 ** I.V.
Ravi Shankar at "The Monterey Pop Festival"1967 © 1978 Bruce McBroom - Image 4762_0001
4762_0001 Ravi Shankar at "The Monterey Pop Festival" 1967 © 1978 Bruce McBroom
Ravi Shankar1968** I.V. - Image 4762_0006
4762_0006 Ravi Shankar 1968 ** I.V.
Ravi Shankar1968** I.V. - Image 4762_0005
4762_0005 Ravi Shankar 1968 ** I.V.
Ravi Shankar1968** I.V. - Image 4762_0004
4762_0004 Ravi Shankar 1968 ** I.V.